Algemene voorwaarden | Eat & Joy Elke

Ik heb kennis genomen van en ga akkoord met onderstaande punten:

Algemene voorwaarden

 • Ik geef toestemming voor het registreren en in het bezit te zijn van mijn gegevens. Dit houdt in dat de persoonsgegevens, metingen en besproken informatie tijdens een consult geregistreerd zullen worden in een cliëntdossier (ECP).
 • Ik ben ten alle tijde bevoegd tot het intrekken van de verleende toestemming.
 • Ik verklaar dat ik alle noodzakelijke informatie voor een goede behandeling heb verteld én naar waarheid heb verteld aan mijn diëtist.

Betaling & annulatievoorwaarden

 • Wanneer ik verhinderd ben verplaats of annuleer ik de consultatie minstens 48 uur op voorhand. De consultatie wordt dan niet in rekening gebracht
 • Wanneer ik minder dan 48 uur op voorhand annuleer, verplaats of wanneer ik zonder verwittiging niet aanwezig ben (no show) wordt de consultatie voor 100% in rekening gebracht tenzij ik een attest van ziekte kan voorleggen
  • Voor een "Eerste afspraak" en "Tweede afspraak" wordt er €60,00 in rekening gebracht
  • Voor een "Opvolging" wordt er €30,00 in rekening gebracht
  • Voor een "Gratis kennismakingsgesprek" wordt €30,00 in rekening gebracht
 • Wanneer ik 15 minuten te laat ben wordt dit aanzien als no show
 • Een traject wordt in één keer betaald binnen 7 dagen na de start ervan

Privacy


Eat & Joy gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Global Data Protection Regulation (GDPR).

Als je gebruik maakt van diensten van Eat & Joy dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist, via mail of online programma. Denk hierbij aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Rijksregisternummer
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens
 • Huisarts, specialisten of andere hulpverleners

Waarom is dat nodig?

Eat & Joy heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk voedings- en dieetadvies te kunnen geven en om dit vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Eat & Joy bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Eat & Joy zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Eat & Joy heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht. Eat & Joy zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Eat & Joy een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Eat & Joy blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar elke@eatandjoy.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Beveiliging

Eat & Joy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via elke@eatandjoy.be

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Eat & Joy kun je contact opnemen via elke@eatandjoy.be